Obchodní podmínky


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

 

- Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Bižuterie Atayela, provozovaném na internetové adrese www.vipan.cz, jehož provozovatelem je ing.Zuzana Hrabinová, 68603 Staré Město, Mojmírova 740, IČ 76243818, zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Zlína. Prodávající není plátcem DPH.

 

-  Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

- Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

- Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s těmito souhlasí.

 

- Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem č.z.89/2012Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.z.634/1992Sb. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem č.z.513/1991Sb. a to v jejich platném znění.

 

2. Kupní smlouva

 

- Předmětem smlouvy jsou výhradně položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

 

- Kupující objednává u prodávajícího zboží vložením vybraného zboží do košíku, následně vyplní veškeré údaje označené prodávajícím, vybere způsob dodání  a platby, popřípadě doplňující údaje.

 

- Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Pošli objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nejdéle do 24 hodin po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

 

- Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou z adresy anpawi@vipan.cz, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

 

-  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce, a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Faktura je vždy součástí dodávky zboží.

 

- V případě, že objednané zboží již není skladem, bude toto kupujícímu neprodleně oznámeno a prodávající se s kupujícím dohodne na dalším postupu. Kupující má právo v takovém případě objednávku zrušit.

 

- Kupující souhlasí s použitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. Platební a dodací podmínky

 

- Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

- bezhotovostně na účet prodávajícího 2202008122/2010 -kupující do zprávy pro příjemce uvede celé své jméno. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, v tomto případě je kupní cena splatná při převzetí zboží

 

- V případě úhrady kupní ceny kupujícím převodem na účet prodejce, se prodejce zavazuje zaslat vybrané zboží kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne připsání peněžní částky na účet prodejce.

 

- V případě dobírky bude zboží odesláno do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky

 

- O odeslání zboží bude kupující informován elektronickou poštou či telefonicky.

 

- Zásilky vrácené z důvodu spočívajícím na straně zákazníka jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající účtuje další poštovné.

 

- Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

- Zásilky jsou vždy zasílány doporučeně přes Českou poštu v ochranné obálce na adresu, uvedenou v objednávce. 

 

Poštovné

 

- Při platbě předem na účet v českých korunách 2202008122/2010 poštovné a balné činí u doporučené zásilky ekonomické 80 kč, u prioritní 87 Kč při hmotnosti do 100 g, při vyšší hmotnosti je částka navýšena dle tarifů čp.

 

- Při platbě dobírkou bude účtováno poštovné a balné 120 Kč, dobírka bude odeslána pouze po předchozí telefonické domluvě a po zaslání zálohy na poštovné předem na účet

 

- Při zaslání přes Zásilkovnu na výdejní místo je poštovné a balné 79 kč.

-Při zasílání přes balíkovnu je poštovné a balné 69 kč

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 

- V souladu s ustanovením občanského zákoníku § 1829 odst.1 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu, a zboží vrátit.

 

- Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním, a to ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Za zboží opotřebené, poškozené či zničené používáním nebo při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícímu bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

- Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti¨a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

- Zboží lze vrátit zasláním na adresu : Ing.Zuzana Hrabinová, Mojmírova 740, 68603 Staré Město. 

 

- Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné vyjádření musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

- Zboží nezasílejte na dobírku ani kurýrem, v případě zaslání zboží na dobírku ani kurýrem nebude toto přijato.

 

- Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou kupujícímu peníze za vrácené zboží zaslány převodem na jeho účet, který uvede při oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.

 

5. Ochrana osobních údajů 

 

 

5.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

5.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 5.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • 5.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

5.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


5.10. 

 Povinnosti Prodejce ohledně nakládání s osobními údaji uživatelů - Kupujících

Prodejce  na portále www.vipan.cz  je ve vztahu k osobním údajům uživatelů-kupujících zpracovatelem dle čl. 28 GDPR.  Provozovatel portálu www.vipan.cz  Ing.Zuzana Habinová, Mojmírova 740, 68603 Staré Město, IČ 76243818 je správcem těchto údajů.

 1. Prodejce se zavazuje zpracovávat osobní údaje získané  za účelem uzavření kupní smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím. Prodejce není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec výše uvedeného účelu nebo je předávat třetím osobám.

 2. Prodejce zpracovává osobní údaje v tomto rozsahu:

 •  
  • Jméno a příjmení kupujícího

  • Dodací adresa

  • Telefonní číslo kupujícího, mailová adresa

 1. Prodejce se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje kupujících jen po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím.

 2. Prodejce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních predpisů.  Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby .  Oprávněné osoby Prodejce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zverejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodejce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti.

 3.  Po ukončení poskytování plnění, je Prodejce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zákona (např. daňový zákon)

 4.  Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR. 

 

 

6. Záruka a reklamační řád

 

- Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp.odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se občanským zákoníkem.

 

- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí doručeného zboží kupujícím.

 

- V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužívaném výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

- Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

- Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího, jímž je Ing.Zuzana Hrabinová, Mojmírova 740, 68603 Staré Město.

 

- Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, záruka se dále nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku (viz oddíl Údržba bižuterie).

 

- Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

 

- Nastavení Vašeho monitoru může ovlivnit barevné podání jednotlivých produktů. Skutečná barva produktu se proto může lišit od zobrazení fotografie u kupujícího.

Prodávající za toto nenese žádnou odpovědnost.

 

 

6. Závěrečné ustanovení

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 7.3.2014.